Прамова С? Цз?ньп?на на надзвычайным сам?це л?дара? G20
  2020-03-27 10:42:34  cri  [  Паслаць сябру ] [  Раздрукаваць ]    [ шрыфт : A A A ]  

Старшыня КНР С? Цз?ньп?н сёння ? Пек?не выступ?? з прамовай "Сумесная барацьба з эп?дэм?яй ? пераадоленне цяжкасця? агульным? намаганням?" на надзвычайным сам?це л?дара? G20 па COVID-19, як? адбы?ся па в?дэасувяз?.

С? Цз?ньп?н падзякава? каралю Сауда?скай Арав?? Салману ? за праведзеную вял?кую работу ? частцы камун?кацы? ? каардынацы?, якая зраб?ла магчымым правядзенне гэтага сам?ту, ? сказа?: "Сутыкну?шыся з выбл?скам COVID-19, к?тайск? ?рад ? к?тайск? народ не страц?л? с?лу духу, кал? ?зял?ся за гэту каласальную задачу. З самага першага дня нашай барацьбы з эп?дэм?яй мы став?м жыццё ? здаро?е людзей на першае месца. Мы дзейн?чаем у адпаведнасц? з агульнапрызнаным? прынцыпам?, як?я заключаюцца ва ?мацаванн? даверу, узмацненн? адз?нства, забеспячэнн? навукова абгрунтаванага кантролю ? лячэння, а таксама ?жыванн? мэтанак?раваных мер. Мы маб?л?завал? ?сю нацыю, стварыл? механ?змы калекты?нага кантролю ? лячэння, дзейн?чал? адкрыта ? празрыста. Тое, за што мы змагал?ся, было народнай вайной супраць эп?дэм??. Мы ?ступ?л? ? жорсткую барацьбу ? панесл? вел?зарныя ахвяры. Зараз с?туацыя ? К?та? устойл?ва разв?ваецца ? стано?чым напрамку. Жыццё ? праца ?мкл?ва вяртаюцца да нармальнага рэжыму. Тым не менш, мы н? ? як?м разе не страц?м нашу п?льнасць ? не паслаб?м кантроль. У самы цяжк? час у нашай барацьбе з успышкай эп?дэм?? К?тай атрыма? падтрымку ? дапамогу ад шматл?к?х удзельн?ка? сусветнай супольнасц?. Так?я праявы дружбы наза?сёды застануцца ? памяц?. Сур'ёзнае ?нфекцыйнае захворванне з'я?ляецца ?сеагульным ворагам. Пакуль мы гаворым, в?рус COVID-19 распа?сюджваецца па ?с?м свеце, ствараючы пагрозу для жыцця ? здаро?я, а таксама спараджаючы сур'ёзныя праблемы для глабальнай бяспек? ? гал?не грамадскай аховы здаро?я. С?туацыя выкл?кае трывогу ? занепакоенасць. У так? момант м?жнароднай супольнасц? неабходна ?мацо?ваць веру ва ?ласныя с?лы, прая?ляць адз?нства ? працаваць разам, каб даць калекты?ны адпор. Мы пав?нны ?себакова актыв?заваць м?жнароднае супрацо?н?цтва ? забяспечыць большую ?згодненасць, каб чалавецтва магло атрымаць перамогу ? б?тве з так?м сур'ёзным ?нфекцыйным захворваннем.

У сувяз? з гэтым я хаце? бы прадстав?ць чатыры прапановы.

Па-першае, мы пав?нны быць рашучым? ? вядзенн? агульнасусветнай вайны супраць COVID-19. Супольнасць дзяржа? пав?нна дзейн?чаць ?мкл?ва, каб спын?ць распа?сюджанне в?руса. У сувяз? з гэтым я прапаную як мага хутчэй правесц? нараду м?н?стра? аховы здаро?я кра?н G20, каб палепшыць абмен ?нфармацыяй, умацаваць супрацо?н?цтва ? гал?не распрацо?к? прэпарата?, вакцын ? супрацьэп?дэм?чнага кантролю, а таксама спын?ць трансгран?чнае распа?сюджанне ?нфекцы?. Члены G20 пав?нны разам дапамагаць кра?нам, як?я разв?ваюцца, са слабым? с?стэмам? грамадскай аховы здаро?я павышаць гато?насць ? патэнцыял рэагавання. Я высо?ваю ?н?цыятыву G20 па аказанн? дапамог? ? сувяз? з COVID-19 з мэтай паляпшэння абмену ?нфармацыяй ? каардынацы? пал?тычных мер ? дзеяння? пры падтрымцы Сусветнай арган?зацы? аховы здаро?я. К?руючыся бачаннем фарм?равання супольнасц? адз?нага лёсу чалавецтва, К?тай як н?кол? гатовы дзял?цца сваёй перадавой практыкай, праводз?ць сумесныя даследаванн? ? распрацо?к? прэпарата? ? вакцын, а таксама аказваць дапамогу, дзе гэта магчыма, кра?нам, як?я пацярпел? з-за ?спышк? эп?дэм??.

Па-другое, нам варта дзейн?чаць разам ? вывесц? пытанн? кантролю ? лячэння на м?жнародны ?зровень. В?рус не прызнае межа?. Успышка ?нфекцы?, з якой мы змагаемся -- гэта наш агульны вораг. Усе мы пав?нны разам працаваць над стварэннем самай трывалай, якую тольк? бачы? свет, глабальнай сеткай кантролю ? лячэння. К?тай заснава? анлайн-базу веда? па COVID-19, даступную для ?с?х кра?н. Важна, каб усе кра?ны аб'яднал? свае с?лы ? паскорыл? распрацо?ку ? ?караненне лека?, вакцын ? тэставых с?стэм у спадзяванн? ? бл?жэйшы час дамагчыся вын?ка?, як?я прынясуць карысць ус?м нам. Патрэбны ? дыскус??, як?я датычацца фарм?равання рэг?янальных экстраных механ?зма? сувяз?, як?я зробяць магчымым больш хуткае рэагаванне на надзвычайныя с?туацы? ? гал?не аховы здаро?я.

Па-трэцяе, трэба падтрымаць м?жнародныя арган?зацы? ? ?х дзейнасц?. К?тай падтрымл?вае СААЗ, якая ?значал?ла агульнасусветныя намаганн? па распрацо?цы навукова абгрунтаваных, якасных метада? кантролю ? лячэння ? памяншэння распа?сюджання ?нфекцы? праз дзяржа?ныя межы. Я закл?каю члена? "Групы 20" палепшыць пры падтрымцы СААЗ перадачу ?нфармацы?, якая тычыцца барацьбы з эп?дэм?яй, ? распа?сюджваць по?ныя, с?стэматычныя ? эфекты?ныя пратаколы кантролю ? лячэння. У якасц? платформы для знос?н ? каардынацы? "Група 20" можа спрыяць пашырэнню дыялогу ? абмена? па пытанн? пал?тычных рашэння?, могуць своечасова праводз?цца сустрэчы на высок?м узро?н?, прысвечаныя бяспецы м?жнароднай с?стэмы аховы здаро?я. Што тычыцца К?тая, то мы будзем рады далучыцца да астатн?х кра?н ? ?змацн?ць падтрымку адпаведных м?жнародных ? рэг?янальных арган?зацый.

Па-чацвёртае, нам варта палепшыць м?жнародную каардынацыю ? пытаннях макраэканам?чных рашэння?. Успышка захворвання парушыла вытворчасць ? попыт па ?с?м свеце. Дзяржавам неабходна аптым?заваць ? каардынаваць свае рашэнн? ? сферы макраэканом?к? для пераадолення негаты?ных фактара? ? прадух?лення спаду эканом?к?. Мы пав?нны праводз?ць перакана?чую ? эфекты?ную ф?скальную ? крэдытна-грашовую пал?тыку, каб захаваць у цэлым стаб?льнасць курса? нашых валют. Мы пав?нны лепш каардынаваць ф?нансавае рэгуляванне, каб захаваць стаб?льнасць сусветных ф?нансавых рынка?. Мы пав?нны разам падтрымл?ваць стаб?льнасць вытворчых ланцужко? у сусветным маштабе. Што К?тай гатовы зраб?ць у гэтым к?рунку: павял?чыць паста?к? на м?жнародны рынак акты?ных фармацэ?тычных субстанцый, тавара? па?сядзённага попыту, выраба? для барацьбы з эп?дэм?яй ? ?ншай прадукцы?. Акрамя таго, мы пав?нны абаран?ць жанчын, дзяцей, пажылых, асоб з абмежаваным? магчымасцям? здаро?я ? ?ншыя ?разл?выя групы насельн?цтва, забяспечыць асно?ныя патрэбы людзей. К?тай працягне прытрымл?вацца ф?скальнай пал?тык? на апярэджанне ? абачл?вай крэдытна-грашовай пал?тык?. Мы будзем ? далей праводз?ць пал?тыку рэформа? ? адкрытасц?, пашыраць доступ да рынку, паляпшаць дзелавое асяроддзе ? пашыраць ?мпарт тавара? ? ?нвестыцы?, каб унесц? свой уклад у стаб?л?зацыю сусветнай эканом?к?. Я хачу закл?каць ус?х члена? "Групы 20" дзейн?чаць сумесна: скарачаць пошл?ны, знос?ць бар'еры ? спрыяць свабоднаму гандлю. Разам мы можам паслаць адназначны с?гнал ? аднав?ць давер дзеля ажы?лення глабальнай эканом?к?. "Група 20" пав?нна накрэсл?ць план дзеяння? ? неадкладна стварыць механ?змы ?заемадзеяння ? арган?зацыйныя структуры для каардынацы? макраэканам?чных рашэння? у барацьбе з наступствам? эп?дэм??.

Паважаныя калег?, надышо? крытычна важны момант, кал? мы пав?нны змагацца ? дзейн?чаць з усёй магчымай хуткасцю. Я перакананы, што шляхам сал?дарнасц? ? ?заемадапамог? мы пераадолеем гэту эп?дэм?ю ? сустрэнем новую светлую будучыню для ?сяго чалавецтва!" - Р -

каменц?раваць
М?н?стэрства абароны К?тая правяло ?рачысты прыём з нагоды 92-й гадав?ны НВАК
Паездка Л? Кэцяна ва Узбек?стан ? Тайланд умацуе сувяз? ? супрацо?н?цтва пам?ж кра?нам? ШАС ? ва Усходняй Аз??
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040
亚洲av日韩aⅴ欧美av 国内_狠狠热在线视频免费 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>